کشتار هموطنان بی دفاع در اردوگاه اشرف را قویا محکوم میکنیم

کشتار هموطنان بی دفاع در اردوگاه اشرف را قویا محکوم میکنیم

 هموطنان، همانطوریکه مطلع هستید درتاریخ اول سپتامبر ۵۲      تن از ساکنین اردوگاه اشرف در عراق یه طرزشرم اوری یقتل رسیدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌‌دهند که این افراد که اسیر مهاجمین بوده اند با دستان بسته که یاداور ارودوگاه های جنایات نازیهاست با شلیک گلوله کشته شده اند.

   این واقعه الارغم تکذیب دولت غراق ، توسط نماینده آژانس پناهندگی سازمان ملل در عراق و ده ها گزارشگر مورد تائید قرار گرفته است.  

انجمن دفاع ازحقوق بشر در ایران –مونترال ، کشتار ساکنین بی‌ دفاع اشرف را قویا محکوم می‌کند و دولت عراق را مسئول جان این افراد میداند. ما همصدا با سایرهموطنان خواهان مداخله فوری سازمان ملل برای نجات جان افراد باقی‌ مانده در کمپ اشرف هستیم. ما همچنین خواستار تحقیق فوری توسط سازمان ملل در مورد این کشتار غیرانسانی و تعقیب قضایی عاملان این جنایات می‌‌باشیم.

انجمن دفاع ازحقوق بشردرایران-مونترال