دومين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی - به منظور الغای مجازات مرگ

برای مشاهده PDF اینجا کلیک کنید

 

١٢٨ مجمع عمومی / مصوبه ١٥ دسامبر ١٩٨٩ / قطعنامه ٤٤

ترجمه: ن. نوریزاده

کشورهای عضو این پروتکل

با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک ميکند و استمرارتوسعه

حقوق بشر است، با یادآوری به ماده ٣ اعلاميه جهانی حقوق بشر، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ و

ماده ٦ ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی مصوبه ١٦ دسامبر ١٩٦٦ با توجه به ماده ٦

ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی راجع به مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء

مجازات مرگ، با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ بمثابه استمراردر بهره مند شدن از

حق زندگی است، با آرزو به پذیرش یک تعهد بين المللی جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، بدین

وسيله (کشورهای عضو این پروتکل) موارد ذیل را پذیرفته اند:

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده یکم

١- هيچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.

٢- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود،

بعمل خواهد آورد.

- --------------------------------------------------------- ----------------------

ماده دوم

١- هيچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی باشد، مگرآنکه حق شرط در زمان تصویب یا

ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد. (این درخواست)

مطابق یک معاهده ميباشد و برای جرائم بسيار مهمی که طبيعت جنگ در خلال مدت جنگ اقتضا

ميکند.

٢- کشور عضو حق شرط گذارنده در زمان تصویب یا ملحق شدن (می پذیرد که) قوانين مربوط و

قابل اجرای مجلس قانونگذاری ملی خود را در زمان جنگ به دبير کل سازمان ملل ابلاغ کند.

٣- کشور عضو حق شرط گذارنده، دبير کل سازمان ملل را (از تاریخ) شروع یا خاتمه کشوری که

(قوانين این حق شرط) در قلمرو آن قابل اجرا است، مطلع خواهد کرد.

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده سوم

کشورهای عضو این پروتکل گزارشاتی که آنها در کميته حقوق بشر در ارتباط با ماده ٤٠ ميثاق ارائه

کرده اند و اقداماتی را که در جهت به اجرا درآمدن پروتکل حاضر به تصویب رسانده اند را متضمن

خواهند بود.

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده چهارم

قوانين این پروتکل برای کشورهای عضو ميثاق که بنا بر ماده ٤١ صلاحيت کميته حقوق بشر را

نسبت به دریافت و رسيدگی کردن شکایات کشور عضوی که مدعی است دیگر کشور عضو،

تعهدات خود را انجام نمی دهد، تمدید خواهد شد (به قوت خود باقی می باشد) مگر آنکه کشور

عضو مربوط در زمان تصویب یا الحاق بيانيه ای در جهت مخالفت، امضاء کرده باشد.

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده پنجم

قوانين این پروتکل برای کشورهای عضو اولين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و

مدنی مصوبه ١٦ دسامبر ١٩٦٦ ، که صلاحيت کميته حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسيدگی

کردن شکایات افراد تابع در قلمرو قضائی خود (پذیرفته اند) تمدید خواهد شد. (به قوت خود باقی

می باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوطه در زمان تصویب یا الحاق بيانيه ای را در جهت مخالفت، به

امضاء رسانده باشد.

- -------------------------------------------------------------------- -----------

ماده ششم

١- قوانين این پروتکل بمثابه قوانين ضميمه ای ميثاق (حقوق سياسی، مدنی) اعمال خواهد شد.

٢- بدون تبعيض یا امکان حق شرطی بنا بر ماده ٢ این پروتکل، حق تضمين در ماده یکم بند یکم

پروتکل حاضر، تابع هيچ (وضعيت) اضطراری بر طبق ماده ٤ ميثاق نخواهد بود.

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده هفتم

١- این پروتکل برای امضاء هر کشوری که ميثاق (حقوق سياسی، مدنی) را امضاء کرده است،

مفتوح می باشد.

٢- این پروتکل تابع به تصویب هر کشوری است که ميثاق (حقوق سياسی، مدنی) را تصویب کرده

و یا به آن پيوسته است. اسناد تصویب نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

٣- این پروتکل برای پيوستن هر کشوری که ميثاق (حقوق سياسی، مدنی) را تصویب کرده است و

یا به آن پيوسته است، مفتوح خواهد بود.

٤- الحاق، بوسيله سپرده سند الحاقيه نزد دبير کل سازمان ملل متحد به اجرا درخواهد آمد.

٥- دبير کل سازمان ملل، سپرده های هر سند تصویبی یا الحاقيه ای را به اطلاع تمام کشورهائی

که این پروتکل را امضاء کرده اند و یا به آن پيوسته اند، خواهد رساند.

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده هشتم

١- این پروتکل پس از ٣ ماه از تاریخ سپرده شدن دهمين سند تصویب یا الحاقيه نزد دبير کل

سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پيدا خواهد کرد.

٢- برای کشوری که این پروتکل را بعد از سپرده شدن دهمين سند تصویب یا الحاقيه، آنرا تصویب

کند و یا به آن ملحق شود، پس از ٣ ماه از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقيه خود، قدرت اجرائی

پيدا خواهد کرد.

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده نهم

قوانين پروتکل حاضر به تمام کشورهای فدرال بدون محدودیت و استثناء جاری ميباشد.

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده دهم

دبير کل سازمان ملل مراتب ویژه زیر را به تمام کشورهای بنا بر ماده ٤٨ بند ١ ميثاق، اطلاع خواهد

داد.

الف: حق شرطها، شکایات و تذکرات طبق ماده ٢ این پروتکل

ب : بيانيه های صادر شده طبق ماده ٤ یا ٥ این پروتکل

ج : امضاء ها، مصوبه ها و الحاقيه ها طبق ماده ٧ این پروتکل

د : تاریخ قدرت اجرائی پيدا کردن این پروتکل طبق متعلقات ماده ٨

- -------------------------------------------------------------------------------

ماده یازدهم

١- متن عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيائی این پروتکل از اعتبار مساوی

برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

٢- دبير کل سازمان ملل، رونوشت های تائيد شده این پروتکل را به تمام کشورهای عضو، طبق

ماده ٤٨ ميثاق، ارسال خواهد داشت.