ویدیوهای برگزیده

 

 

پیام نماینده دانشجویان ایرانی به دانشجویان اروپا

 

 

 

 

The story of Human Rights

 

 

 

Death to the Death Penalty - Amnesty International

 

 

 

 

 

همبستگی با هموطنان با اعتقادات و باور های گوناگون

 

 

 

مفاد حقوق بشر به زبان فارسی

 

 

 

افزایش شمار کودک آزادی در ایران

 

 

 

ویدئویی از شیوا نظرآهاری

 

 

 

اعطا لوحه شهروندی به خانم شیرین عبادی

 

 

 

The Universal Declaration of Human Rights