بیانیه انجمن دفاع از حقوق بشر در باره فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه

 

دریاچه ارومیه سومین دریاچه آب شور جهان است که سازمان یونسکو آن را به دلیل بوم مناسب برای زیست دائمی و موقت انواع پرندگان کمیاب و زیبائی های بکر کرانه ها و جزیره هایش در (UNESCO-Biosphere Reserve) به ثبت رسانده است. همچنین در کنواسیون رامسر (23 ژوئن 1975) دریاچه ارومیه جزو 24 تالاب لیست شده در ایران ذکر شده است که باید حفاظت شوند. متاسفانه به دلیل نبود مدیریت کارآمد، اجرای پروژه های سد سازی بی رویه و ساختن بزرگراه در میان دریاچه مو جبات خشک شدن تدریجی آن فراهم آمده است. بنا به اظهار نظر کارشناسان محیط زیست درایران خشک شدن دریاچه ارومیه و پخش شدن نمک در سطح منطقه میتواند به فاجعه ای محیط زیستی تبدیل شود.

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران مطابق مصوبا ت سازمان ملل متحد در باره توسعه پایدار، بیا نیه استکهلم در باره محیط زیست( 1972) ، کنوانسیون رامسر (1975) واعلام خطر کارشناسان محیط زیست  ازحق مسلم مردم آذربایجان برای بر خورداری از یک محیط زیست سالم ، پشتیبانی میکند و از ارگان های تخصصی سازمان ملل متحد ونهاد های محیط زیستی  بین المللی میخواهد که جمعی از کارشناسان خود را به ایران بفرستند تا با کمک کارشناسان ایرانی مورد اعتماد مردم آذربایجان بتوانند با ارائه راه حل های مناسب از بروز یک فاجعه محیط زیستی جلوگیری نمایند.

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مو نترال

پنجم سپتامبر 2011