لینک های مربوط

 

United For Human Rights

http://www.humanrights.com/about-us/what-is-united-for-human-rights.html

 

“Death is not Justice” exhibitions

http://www.posterfortomorrow.org/

حقوق بشر و دموکراسی برای ایران
بنیاد عبدالرحمن برومند

http://www.iranrights.org/index-fa.php

 

United for human rights

http://www.humanrights.com/#/home

 

انجمن حمایت از حقوق کودکان

http://www.irsprc.org/aboutsociety/mainpage.aspx?lang=Fa

 

مرکز اسناد حقوق بشر ایران - Iran Human Rights Documentation Center

آدرس الکترونیکی

http://www.iranhrdc.org

 

وب سایت Freedom House

آدرس الکترونیکی

http://www.freedomhouse.org

 

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

آدرس الکترونیکی

http://hra-news.org

 

لینک پتیشن برای آزادی شیوا نظرآهاری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب